Promotion {{promotion.description}}

SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD
จาก SanDisk

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.message}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.message}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

เพิ่มความเร็วในการโอนข้อมูล

อพั เกรดพซี ขี องคณุ ดว้ย SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD เพอื่ ประสทิ ธภิ าพการท างานทเี่ ต็มเปี่ยมและพงึพอใจกับความเร็วในการบตู OS, การโหลดแอปพลเิคชนั และเกม รวมทงั้การสง่ ไฟลท์ รี่ วดเร็วเป็นประวตั กิ ารณ์

ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
ด้วยความเร็วสูงถึง 3,400MB/วินาที จึงเร็วกว่า SATA SSDs2 ถึง 6 เท่า และเร็วกว่าฮาร์ดไดรฟ์แบบดั้งเดิมในโน้ตบุ๊กถึง 25 เท่า3

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD นำเสนอการอ่าน IOPS1 แบบสุ่มเร็วถึง 500,000 บนโปรโตคอล NVMe จึงมีประสิทธิภาพในระดับขีดสุด

ได้รับการออกแบบสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
SanDisk® Extreme PRO M.2 NVMe SSD ได้รับการสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมขั้นมาใหม่ทั้งหมดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้จัดการพลังงานได้ดีขึ้น ทนทานมากขึ้น ทรหดมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับ 3D NAND ของเราได้ดีขึ้น

nCache 3.0
นำเสนอ SanDisk nCache 3.0 ที่ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงและแคชแบบหลายชั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ประสิทธิภาพการอ่าน/เขียน และมีความคงทนยิ่งขึ้น

ติดตั้งง่าย จัดการได้ง่าย
SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD ติดตั้งง่ายกับระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วย SanDisk SSD Dashboard ช่วยให้ติดตามการทำงานและประสิทธิภาพของไดรฟ์ได้ง่ายขึ้น

ความจุถึงใจ
ด้วยความจุสูงถึง 2TB1 SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD จึงเป็นไดรฟ์หลักที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานในเวิร์กโฟลว์งานสร้างสรรค์ เกมความละเอียดสูงหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการแสดงผลจากหน่วยความจำชั่วคราวบนดิสก์