SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD
จาก SanDisk

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

เพิ่มความเร็วในการโอนข้อมูล

อพั เกรดพซี ขี องคณุ ดว้ย SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD เพอื่ ประสทิ ธภิ าพการท างานทเี่ ต็มเปี่ยมและพงึพอใจกับความเร็วในการบตู OS, การโหลดแอปพลเิคชนั และเกม รวมทงั้การสง่ ไฟลท์ รี่ วดเร็วเป็นประวตั กิ ารณ์

ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
ด้วยความเร็วสูงถึง 3,400MB/วินาที จึงเร็วกว่า SATA SSDs2 ถึง 6 เท่า และเร็วกว่าฮาร์ดไดรฟ์แบบดั้งเดิมในโน้ตบุ๊กถึง 25 เท่า3

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD นำเสนอการอ่าน IOPS1 แบบสุ่มเร็วถึง 500,000 บนโปรโตคอล NVMe จึงมีประสิทธิภาพในระดับขีดสุด

ได้รับการออกแบบสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
SanDisk® Extreme PRO M.2 NVMe SSD ได้รับการสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมขั้นมาใหม่ทั้งหมดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้จัดการพลังงานได้ดีขึ้น ทนทานมากขึ้น ทรหดมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับ 3D NAND ของเราได้ดีขึ้น

nCache 3.0
นำเสนอ SanDisk nCache 3.0 ที่ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงและแคชแบบหลายชั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ประสิทธิภาพการอ่าน/เขียน และมีความคงทนยิ่งขึ้น

ติดตั้งง่าย จัดการได้ง่าย
SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD ติดตั้งง่ายกับระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วย SanDisk SSD Dashboard ช่วยให้ติดตามการทำงานและประสิทธิภาพของไดรฟ์ได้ง่ายขึ้น

ความจุถึงใจ
ด้วยความจุสูงถึง 2TB1 SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD จึงเป็นไดรฟ์หลักที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานในเวิร์กโฟลว์งานสร้างสรรค์ เกมความละเอียดสูงหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการแสดงผลจากหน่วยความจำชั่วคราวบนดิสก์

Extreme Pro M2 NVME 3D SSD 500GB Right
Extreme Pro M2 NVME 3D SSD 500GB Left
Extreme Pro M2 NVME 3D SSD 500GB Front
Extreme Pro M2 NVME 3D SSD 500GB Angle